مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/10/09
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/11 الی 1396/10/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/09/29
موضوع: بهره برداري از رستوران درب غرب واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/03 الی 1396/10/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/09/29
موضوع: بهره‌برداری از سالن بدنسازي بانوان بانضمام كليه متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/03 الی 1396/10/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/09/29
موضوع: بهره‌برداری از سالن بولينگ بانضمام ساير متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/03 الی 1396/10/10
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد