مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/25
موضوع: سالن بدنسازي آقايان بانضمام ساير امكانات و تاسيسات جانبي درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/28 الی 1396/12/02
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/25
موضوع: بهره برداري از بوفه مجاور استخر آبياري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/29 الی 1396/12/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/25
موضوع: بهره برداري از زمين چمن مصنوعي واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/29 الی 1396/12/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/25
موضوع: بهره برداري از يكباب ساختمان جهت كلينيك خانه سلامت واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/29 الی 1396/12/05
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/21
موضوع: بهره‌برداری از رستوران (فود كورت)شامل تعدادي غرفه بانضمام ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/23 الی 1396/11/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/21
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت كارواش واقع درپاركينگ غربي مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/23 الی 1396/11/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/21
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت ايجاد تكنولوژي اسكن سه بعدي در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/23 الی 1396/11/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/21
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت ايجاد نمايش فيلم در عينكهاي واقعيتهاي مجازي(سه بعدي) در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/12/08
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/23 الی 1396/11/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/11
موضوع: بهره بردار ي از فروشگاه آبميوه و بستني ميني گلف واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/11/28
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/14 الی 1396/11/17
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/11/11
موضوع: بهره‌برداری از سالن اسكيت و هاكي بهمراه اجازه تبليغات داخلي سالن، عرصه مجاور زمين اسكيت جهت برپايي رختكن ورودي و فروش تجهيزات اسكيت، يكباب سالن چند منظوره بانضمام ساير متعلقات آن و ساختمان اداري جنب سالن اسكيت و بوفه واقع در مجموعه ورزشي انقلاب /تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/11/28
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/11/14 الی 1396/11/17
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/10/09
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/11 الی 1396/10/16
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/09/29
موضوع: بهره‌برداری از سالن بولينگ بانضمام ساير متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/20
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/10/03 الی 1396/10/10
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد