مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/12/03
موضوع: بهره برداري از امتياز انجام تبليغات محيطي جاده نمايشگاه بين المللي واقع در شمال مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/07 الی 1395/12/10
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/12/03
موضوع: بهره برداري از يكباب ساختمان سلامت در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/12/21
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/07 الی 1395/12/10