مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/03/23
موضوع: بهره‌برداری از يكباب فروشگاه لوازم ورزشي جنب زمين هاي تنيس واقع درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/04/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/03/24 الی 1396/03/31
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/03/22
موضوع: بهره‌برداری از يكباب سالن همايش بانضمام يكباب سالن پذيرايي در مجاورت آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/04/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/03/23 الی 1396/03/30
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/03/22
موضوع: بهره‌برداری از مكاني جهت داير كردن خانه شطرنج در مجموعه ورزشي انقلاب/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/04/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/03/23 الی 1396/03/28
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/02/20
موضوع: بهره‌برداری از يكباب سالن همايش بانضمام يكباب سالن پذيرايي در مجاورت آن واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/23 الی 1396/02/26
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/02/17
موضوع: بهره‌برداری از مكاني جهت داير كردن خانه شطرنج در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/18 الی 1396/02/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/02/17
موضوع: بهره بردار ي از سالن شماره يازده بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/18 الی 1396/02/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/02/17
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه دوچرخه هاي ورزشي و تجهيزات آن ، دوچرخه ثابت و برقي، موتور برقي(هيبريدي)در مجموعه ورزشي انقلاب-تجديد
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/18 الی 1396/02/23
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1396/02/09
موضوع: بهره‌برداری از امتياز انجام تبليغات محيطي واقع در جاده نمايشگاه بين المللي و پاركينگ شمالي مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/26
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/11 الی 1396/02/16
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد