مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/12/15
موضوع: بهره برداري از يكباب زمين چمن مصنوعي بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/01/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/18 الی 1395/12/25
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/12/15
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت فروشگاه و نمايشگاه دوچرخه هاي ورزشي و تجهيزات آن،دوچرخه ثابت و برقي،موتوربرقي(هيبريدي) در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/01/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/12/18 الی 1395/12/25