مزایده
تاریخ ثبت: 1395/09/28
شماره مزایده: ش/95/1385
بهره‌برداري از فضايي جهت سوپر ماركت بانضمام انباري و ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب ،ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: 2979600000 (دو ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون و ششصد هزار)ريال

محل اجرای کار: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مدت پيمان: 1 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1395/09/30 الی 1395/10/07 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:30

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1395/10/19 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

زمان بازگشائی پاکات: 1395/10/21 ساعت: 10:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واريزی بمبلغ500000 ريال ( پانصد هزار ريال) به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه ، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 150000000 (يكصد و پنجاه ميليون)ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند/ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداري از مكان ذيل واقع در مجموعه ورزشي انقلاب را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1 . موضوع مزايده : بهره‌برداري از فضايي جهت سوپر ماركت بانضمام انباري و ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
2 . مبلغ پايه كارشناسي : 2،979،600،000(دو ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون و ششصد هزار)ريال
3 . مبلغ تضمين شركت در مزايده : 150،000،000(يكصد و پنجاه ميليون)ريال
4 . نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:26216300
5 . مدت بهره برداري و محل اجرا مزايده : از تاريخ شروع قرارداد به مدت يكسال شمسي. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشي انقلاب
6 . زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري (از ساعت 8:00 الي 16:30) از روز سه شنبه مورخ 95/9/30 لغايت روز سه شنبه مورخ 95/10/7
7 . آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
8 . مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 500،00 (پانصد هزار)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
9 . آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : ساعت 16 بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 95/10/19ميباشد.
10 . زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 10 روز سه شنبه 95/10/21در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 8 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* نوع تضمين شركت در مزايده به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ د.اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)/ هـ .وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناس رسمي آن. / و.ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد حداقل سه مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادات واصله مختار خواهد بود.
تاريخ انتشار آگهي
روزنامه گل 95/9/30
روزنامه خبر ورزشي 95/10/1

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول
تصویر روزنامه رسمی نوبت دوم


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد