مناقصه
تاریخ ثبت: 1395/09/23
شماره مناقصه: 150/09/95-ف
تهيه ، حمل ، تخليه و نصب چمن مصنوعي زمين فوتبال استاديوم 5000 نفري سنگ بيجار فومن
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مبلغ برآورد: 6/000/000/000 ريال ( شش ميليارد ريال )

محل اجرای کار: استان گيلان – شهرستان سنگ بيجار فومن

مدت پيمان: 2 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1395/09/23 الی 1395/09/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:30

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهید شاه نظري ، جنب ميدان كاظمي ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهاي شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1395/10/15 از ساعت: 15:30 تا ساعت: :

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد.

زمان بازگشائی پاکات: 1395/10/18 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان نیایش – مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - دفتر مدیر عامل محترم (مجموعه ورزشی انقلاب)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: توليد كننده يا داشتن نمايندگي يا ليسانس از شركتهاي توليد كننده، سابقه انجام ، داشتن مصالح ،امكانات ،ماشين آلات ومشخصات نيروهاي متخصص مورد نياز مجرب و همچنين داشتن بيمه يا گارانتي محصول به مدت 5 سال ، ارائه خدمات پس از فروش و ارائه نمونه شاهد و فيش بانكي واريز به حساب« 4001000901001082» خزانه داري كل بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به مبلغ 500،000 ريال (پانصد هزار ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ريال ( سيصد ميليون ريال )

نوع تضمین شرکت در مناقصه: الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند/ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: « آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای به شماره 150/09/95-ف »
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه مذكور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1- نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
2- نوع، کمیت و کیفیت کالا: تهيه ، حمل ، تخليه و نصب چمن مصنوعي زمين فوتبال استاديوم 5000 نفري سنگ بيجار فومن
3- نوع و مبلغ تضمین فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/000/300ريال ( سيصد ميليون ريال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند/ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور (كد اقتصادي شركت توسعه 411111167873 – شناسه ملي :10101555550- شماره ثبت : 111835) /پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ ج-اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت )/چ-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن /ح-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
4-برآورد هزينه اجراي كار (ريال) : 000/000/000/6ريال ( شش ميليارد ريال )
5- مدت و محل اجرا: 2 ماه ( دو ماه شمسي ) ، استان گيلان – شهرستان سنگ بيجار فومن
6-زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداري ( از ساعت 8:00 الي 16:30 ) از تاريخ 23/09/95 لغايت 30/09/95
7-آدرس دريافت اسناد: تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهید شاه نظري ، جنب ميدان كاظمي ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهاي شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905
8-مدارك مورد نياز جهت شركت در فرآيند ارجاع كار: توليد كننده يا داشتن نمايندگي يا ليسانس از شركتهاي توليد كننده، سابقه انجام ، داشتن مصالح ،امكانات ،ماشين آلات ومشخصات نيروهاي متخصص مورد نياز مجرب و همچنين داشتن بيمه يا گارانتي محصول به مدت 5 سال ، ارائه خدمات پس از فروش و ارائه نمونه شاهد و فيش بانكي واريز به حساب« 4001000901001082» خزانه داري كل بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به مبلغ 500،000 ريال (پانصد هزار ريال)
9-آدرس محل تسليم پيشنهاد ها :تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد.
10-آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 15/10/95 مي باشد.
11- زمان بازگشايي پاكات : پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:00 روز شنبه مورخه 18/10/95 در كميسيون مناقصه در محل دفتر مدير عامل محترم شركت توسعه (مجموعه ورزشي انقلاب ) باز و خوانده مي شود ، پس از بازگشايي پاكت هاي (الف و ب) و بررسي مدارك ذكر شده در بند 8 ، مراتب جهت ارزيابي فني و بررسي به كميسيون فني و بازرگاني ارجاع مي گردد و حداكثر تا مدت 14 روز پس از بازگشايي پاكات بر اساس صورتجلسه كميسيون فني و بازرگاني زمان بازگشايي پاكات (ج) كتباً به پيشنهاد دهندگان اعلام مي گردد. به پيشنهاد هاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در بند 10آگهي مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد حداقل سه مناقصه گر انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول
تصویر روزنامه رسمی نوبت دوم