مناقصه
تاریخ ثبت: 1395/09/24
شماره مناقصه: 152/09/95- ف
تهیه ، ساخـت ، حمـل ، نصـب و راه انـدازی دكل هاي روشنايي به همراه پروژكتور ، كابل و ملحقات مربوطه جهت پروژه هاي استاديوم هاي 5000 نفري سنگ بيجار فومن ،رستم آباد رودبار و زمين فوتبال بهار صالح آباد همدان
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: استان تهران،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مبلغ برآورد: 6،300،000،000 ريال (شش ميليارد و سيصد ميليون ريال)

محل اجرای کار: استان گيلان و همدان

مدت پيمان: 2 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1395/09/23 الی 1395/09/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:30

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهید شاه نظري ، جنب ميدان كاظمي ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهاي شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1395/10/15 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:30

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد.

زمان بازگشائی پاکات: 1395/10/18 ساعت: 11:30

محل بازگشائی پاکات: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان نیایش – مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - دفتر مدیر عامل محترم (مجموعه ورزشی انقلاب)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: توليد كننده يا داشتن نمايندگی يا ليسانس از شرکت های سازنده اصلي ،سابقه انجام کارمشابه ، داشتن مصالح موردنياز، داشتن امکانات، ماشين آلات و نيروهای متخصص و مجرب و تاييديه هاي اخذ شده جهت پروژه هاي مشابه و همچنين داشتن بيمه يا گارانتی محصول به مدت 24 ماه ، ارائه خدمات پس از فروش و تضمين كيفيت محصول ، فيش بانكي واريز به حساب « 4001000901001082» خزانه داري كل بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به مبلغ 800،000 ريال (هشتصدهزار ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 315،000،000 ريال (سيصد و پانزده ميليون ريال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه: الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند/ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: « آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای به شماره 152/09/95- ف »
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه مذكور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1-نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
2- نوع، کمیت و کیفیت کالا: تهیه ، ساخـت ، حمـل ، نصـب و راه انـدازی دكل هاي روشنايي به همراه پروژكتور ، كابل و ملحقات مربوطه جهت پروژه هاي استاديوم هاي 5000 نفري سنگ بيجار فومن ،رستم آباد رودبار و زمين فوتبال بهار صالح آباد همدان
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار 315،000،000 ريال (سيصد و پانزده ميليون ريال) به صورت یکی از موارد ذیل : الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند /ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور (كد اقتصادي شركت توسعه 411111167873 – شناسه ملي :10101555550- شماره ثبت : 111835 )/ پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ ج-اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت )/چ-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن/ ح-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
4-برآورد هزينه اجراي كار (ريال) : 6،300،000،000 ريال (شش ميليارد و سيصد ميليون ريال)
5- مدت و محل اجرا: مدت اجراي هر پروژه پس از تحويل زمين 2 ماه ( دو ماه ) شمسي مي باشد. استان گيلان و همدان
6-زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداري ( از ساعت 8:00 الي 16:30 ) از تاريخ 23/09/95 لغايت 30/09/95
7-آدرس دريافت اسناد: تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهید شاه نظري ، جنب ميدان كاظمي ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهاي شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905
8-مدارك مورد نياز جهت شرکت در فرآيند ارجاع كار : توليد كننده يا داشتن نمايندگی يا ليسانس از شرکت های سازنده اصلي ،سابقه انجام کارمشابه ، داشتن مصالح موردنياز، داشتن امکانات، ماشين آلات و نيروهای متخصص و مجرب و تاييديه هاي اخذ شده جهت پروژه هاي مشابه و همچنين داشتن بيمه يا گارانتی محصول به مدت 24 ماه ، ارائه خدمات پس از فروش و تضمين كيفيت محصول ، فيش بانكي واريز به حساب « 4001000901001082» خزانه داري كل بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به مبلغ 800،000 ريال (هشتصدهزار ريال)
9-آدرس محل تسليم پيشنهاد ها :تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد.
10-آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 15/10/95 مي باشد.
11- زمان بازگشايي پاكات : پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:30 روز شنبه مورخه 18/10/95 در كميسيون مناقصه در محل دفتر مدير عامل محترم شركت توسعه (مجموعه ورزشي انقلاب ) باز و خوانده مي شود ، پس از بازگشايي پاكت هاي (الف و ب) و بررسي مدارك ذكر شده در بند 8 ، مراتب جهت ارزيابي فني و بررسي به كميسيون فني و بازرگاني ارجاع مي گردد و حداكثر تا مدت 14 روز پس از بازگشايي پاكات بر اساس صورتجلسه كميسيون فني و بازرگاني زمان بازگشايي پاكات (ج) كتباً به پيشنهاد دهندگان اعلام مي گردد. به پيشنهاد هاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در بند 10آگهي مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد حداقل سه مناقصه گر انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول
تصویر روزنامه رسمی نوبت دوم