مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1395
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
خرید 800 049 3عضویت جدید (تخفیف تا 22 بهمن )1
خرید000 910 3تمدید عضویت افراد عادی2
000 120 3دانش آموزان - دانشجویان 3
000 737 2بازنشستگان دولت - طرح تکریم بالای 65 سال4
000 135صدور کارت عضویت5
000 564 1خانواده درجه یک معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران
(با معرفی نامه رسمی بنیاد شهید)
6
000 500 19گلف افراد ايراني بدون خريد بليط7
خرید 000 40خرید بلیط پارکینگ 8
000 000 7افراد خارجی9
000 000 48گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط10
000 000 15گلف افراد خارجی با خرید بلیط11
خرید000 125بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی12
000 190بلیط یکبار ورود مهمان ، اعضای خارجی13
000 400المثنی14