مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1395
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
خرید000 910 3عضویت جدید1
خرید000 910 3تمدید عضویت افراد عادی2
000 120 3دانش آموزان - دانشجویان 3
000 737 2بازنشستگان دولت - طرح تکریم بالای 65 سال4
000 135صدور کارت عضویت5
000 564 1خانواده درجه یک معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران
(با معرفی نامه رسمی بنیاد شهید)
6
000 500 19گلف افراد ايراني بدون خريد بليط7
خرید 000 40خرید بلیط پارکینگ 8
000 000 7افراد خارجی9
000 000 48گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط10
000 000 15گلف افراد خارجی با خرید بلیط11
خرید000 125بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی12
000 190بلیط یکبار ورود مهمان ، اعضای خارجی13
000 400المثنی14
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد