متن پیام تبریک کابلی مدیر مجموعه
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انتصاب شایسته سرکار
خانم زهرا موسوی را به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت تبریک و تهنیت
عرض نموده ، برای ایشان از درگاه ایزد متعال توفیقات روز افزون مسألت نمود.