شروع كلاسهاي تابستاني در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
اولين روز كلاسهاي تابستاني امروز سه شنبه مورخ 95/04/01 شروع شد.