مناظري زيبا از يك روز بهاري در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب