بازدید کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونت فنی از پروژه های در حال بازسازی و احداث مجموعه
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی از روند و نحوه انجام کار پروژه های در حال بازسازی و احداث مجموعه بازدید به عمل آورد.