بازدید کابلی مدیر مجموعه از روند پیشرفت کار در سالن بولینگ
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی از روند کار در سالن بولینگ بازدید به عمل آورد.