بازدید کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونت فنی مهندسی از پروژه ها ی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی مهندسی دوشنبه مورخ 95/10/20 از پروژه های مجموعه بازدید به عمل آورد.