جلسه شورای معاونین و مدیران
جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه با حضور جناب آقای نیل آبکن مدیر محترم طرح و برنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص اخذ تصمیمات برخی از مسائل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب