برگزاري جشن لگو جمعه مورخ 07/03/95در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب