نظارت كابلي مدير مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب از نحوه انجام كار جدول كاري در جاده تندرستي