تجليل از انتظامات مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
از چندتن از پرسنل انتظامات مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب تقدير شد.