بازدید کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از صخره نوردی و زیپ لاین مجموعه