نشست صمیمانه مهندس مدبربا مسئولان مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب