تصاویر زیبا از یک روز زمستانی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مورخ پنجم دیماه
تصاویر زیبا از یک روز زمستانی و مه آلود در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب