روند ثبت نام كلاسهاي تابستاني در محل ثبت نام ( 25 خرداد ماه )