بازدید کابلی مدیر مجموعه از روند پیشرفت کار در سالن پینت بال
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی از روند کار در سالن پینت بال بازدید به عمل آورد