بازدید کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونین از سطح مجموعه (سیزدهم مهرماه )