جلسه همكاري با فدراسيون پزشكي در خصوص خدمات بيمه ورزشي