یک روزبارانی درمجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
عکس :کورش صدیق