طبیعت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تصاویر زیبا از جاده تندرستی مورخ اول آذرماه