مزایده
تاریخ ثبت: 1398/05/19
شماره مزایده: 0
اجاره و بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه لوازم ورزشی و کالاهای جانبی مجموعه ورزشی انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: 2،616،000،000 (دومیلیاردو ششصدو شانزده میلیون ) ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 3 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/05/22 الی 1398/05/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش) مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت معاونت جذب مشارکتها دفتر امور قراردادهای جاری

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/06/09 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ،ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی(نیایش)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالارنصرت دفتر معاونت جذب مشارکتها امور قراردادهای جاری

زمان بازگشائی پاکات: 1398/06/10 ساعت: 11:30

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 2،000،000 (دو میلیون ریال )، به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 131،000،000 (یکصدو سی ویک میلیون ) ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداري از مکان ذيل واقع در مجموعه ورزشی انقلاب را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1 . موضوع مزایده : اجاره و بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه لوازم ورزشی و کالاهای جانبی مجموعه ورزشی انقلاب
2 . مبلغ پایه کارشناسی : 2،616،000،000 (دومیلیاردو ششصدو شانزده میلیون ) ریال
سال اول : 720،000،000 (هفتصدو بیست میلیون )ریال
سال دوم : 864،000،000 (هشتصدو شصت و چهار میلیون )ریال
سال سوم: 1،032،000،000 (یک میلیاردو سی و دو میلیون )ریال
3 . مبلغ تضمین شرکت در مزایده :131،000،000 (یکصدو سی ویک میلیون ) ریال
4- شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079157-
5 . مدت بهره برداري و محل اجرا مزايده : سه سال شمسي به آدرس استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشي انقلاب .
6- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري از روز سه شنبه مورخ 98/05/22 لغايت روز چهارشنبه مورخ 98/05/30-
7 . آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب، معاونت جذب سرمايه و مشاركتهاي مردمي،امور قراردادهاي جاري شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
8- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واریز مبلغ 2،000،000 (دو میلیون ریال )، به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
9- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : ساعت 14بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/06/09 ميباشد.
10- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 11:30 روز یکشنبه 98/06/10 در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادها و اعلامیه های واریزی كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- نوع تضمين شركت در مزايده به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد بیش از یک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادات واصله مختار خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه گل مورخ 98/5/22
روزنامه خبرورزشی مورخ 98/5/23

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد