مزایده
تاریخ ثبت: 1402/05/01
شماره مزایده: 5002001091000022
سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه تست تندرستی و ریکاوری ورزشکاران واقع در مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: اجاره سال اول 9/000/000/000 ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 11 سال و 9 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1402/05/02 الی 1402/05/09 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1402/05/21 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

محل عودت اسناد ارزيابی: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد

زمان بازگشائی پاکات: 1402/05/22 ساعت: 09:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب ( تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 1،500،000 (یک میلیون و پانصدهزار ریال) برای هریک از موضوعات به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 4/000/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات:

فراخوان مزایـده عمومي یک مرحله ای
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فراخوان مزایده سرمایه گذاری موضوعات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و طی تشريفات قانوني مزايده به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مزایده از دريافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاريخ انتشار مزایده در سامانه تاريخ 02/05/1402می باشد.

4. نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب، تلفن:23079158
5. نوع تضمين شركت در مزايده: به صورت يكي از موارد ذيل: الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور (مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
6. مهلت زمان دريافت اسناد مزايده هریک از موضوعات ، از سامانه ستاد : از روز دوشنبه مورخ 02/05/1402 لغايت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 09/05/1402
7. آخرين مهلت بارگذاری پيشنهادها در سامانه ستاد: برای ردیف 1و3 موضوع مزایده سرمایه گذاری در ساعت 13 روز شنبه 21/05/1402 و برای ردیف 2 موضوع مزایده سرمایه گذاری ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 24/05/1402 ميباشد.
8. زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله برای ردیف 1و3 موضوع مزایده سرمایه گذاری در ساعت 9 روز یکشنبه 22/05/1402 و برای ردیف 2 موضوع مزایده سرمایه گذاری در ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 25/05/1402 در جلسه كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدر www.setadiran.ir باز و خوانده ميشود.
* سرمایه گذاران متقاضی شرکت در مزایده سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه استخر چهارفصل واقع در مجموعه ورزشی آزادی به روش BOLT (موضوع ردیف2) مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند و کسب حداقل امتیاز کیفی 65 جهت احراز صلاحیت الزامی است.
9. . متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 1،500،000 (یک میلیون و پانصدهزار ریال) برای هریک از موضوعات به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.
10. اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیر امور قراردادهای جاری 02123079145
11. زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار برای ردیف 1و3 موضوع مزایده سرمایه گذاری تا ساعت 14 روز شنبه 21/05/1402 و برای ردیف 2 موضوع مزایده سرمایه گذاری تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/05/1402 به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
12. اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021 سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir
* بازگشايي پاكات با بیش از یک مزايده‌گر برای هریک از موضوعات انجام خواهد شد. * هزينه چاپ آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده ، تهیه مطالعات فنی و نظارت بر اجرای طرح هر یک از ردیفهای موضوع سرمایه گذاری بعهده برنده مزايده است. * درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود. * جهت اطلاع بيشتر به سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ويا به سايت شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي به آدرسwww.tanavar.ir مراجعه نمائيد.
شـركـت توسعـه ونگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـورگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد