مزایده
تاریخ ثبت: 1398/11/21
شماره مزایده: 5098001091000005
بهره برداری از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در جنب ورودي ضلع شمالي مجموعه ورزشی انقلاب /نوبت2
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران خ ولیعصر(عج) ابتدای اتوبان هاشمی رفسنجانی(نیایش) مجموعه ورزشی انقلاب ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ پایه کارشناسی: 6.600.000.000 ريال ( شش میلیارد و ششصد میلیون ریال )

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 3 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/11/26 الی 1398/12/03 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/12/17 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل عودت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

زمان بازگشائی پاکات: 1398/12/19 ساعت: 08:30

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: -

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 330.000.000 ( سیصد و سی ميليون) ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: فراخوان مزایـده عمومي ( تجدید )
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در جنب ورودي ضلع شمالي مجموعه ورزشی انقلاب
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به شماره فراخوان 5098001091000005 و طی تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مزایده از دريافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاريخ انتشار مزایده در سامانه تاريخ 98/11/26 مي باشد .
1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079148
موضوع مزايده: بهره برداری از يكباب كانكس تاكسي سرويس واقع در جنب ورودي ضلع شمالي مجموعه ورزشی انقلاب
2- مبلغ پايه كارشناسي سه ساله (مزايده): 6.600.000.000 ريال ( شش میلیارد و ششصد میلیون ریال )
سال اول: 1.920.000.000 ریال
سال دوم: 2.160.000.000 ریال
سال سوم: 2.520.000.000 ریال
3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 330.000.000 ( سیصد و سی ميليون) ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
4-مدت بهره برداري و محل اجرا : سه سال شمسي. استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
5- مهلت زمان دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد : از روز شنبه مورخ 98/11/26 لغايت روز شنبه مورخ 98/12/03 از ساعت 8:00 الی 19:00
6- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 15 عصر روز شنبه مورخ 98/12/17 ميباشد.
7- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 8:30 روز دوشنبه مورخ 98/12/19 در جلسه كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده مي شود .
8- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
9- اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیریت امور پیمانها و رسیدگی فنی 02123079148 و 02126216300
10- زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 14:00بعد از ظهر روز شنبه مورخ98/12/17 به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
11- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021 سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir
* بازگشايي پاكات با هر تعداد پيشنهاد مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه چاپ آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطلاع بيشتر به سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ويا به سايت شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي به آدرسwww.tanavar.ir مراجعه نمائيد.

شـركـت توسعـه ونگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـورگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد