مزایده
تاریخ ثبت: 1398/06/25
شماره مزایده: 0
فراخوان جذب سرمايه گذار برای بازسازی، تکمیل، طراحی،ساخت، پرداخت اجاره، بهره برداری و انتقال کترینگ (آشپزخانه نصرت) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: مبلغ پایه مزایده برای اجاره بهاء سال اول : 1،500،000،000 (یک میلیاردو پانصد میلیون ریال)

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 5 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/06/30 الی 1398/07/03 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای نیایش (هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری(جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/07/13 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای اتوبان نیایش(هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری (جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

زمان بازگشائی پاکات: 1398/07/14 ساعت: 11:30

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 2،000،000 (دو میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 750،000،000(هفتصدو پنجاه میلیون ريال)

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: « آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار »

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استناد تبصره ذيل بند الف ماده 8 آئين نامه معاملات شركت و مصوبه هیئت مدیره مورخ 27/1/98،در نظر دارد پروژه " کترینگ (آشپزخانه نصرت) "واقع در مجموعه انقلاب را در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و به روش بازسازی، تکمیل و BOLT (طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال) و ازطریق تشریفات قانونی مزایده بصورت یک مرحله ایی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
1-نام و نشانی مزایده گذار شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079157
2- موضوع مزایده : بازسازی، تکمیل، طراحی،ساخت، پرداخت اجاره، بهره برداری و انتقال کترینگ (آشپزخانه نصرت) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
3- مبلغ پایه مزایده برای اجاره بهاء سال اول : 1،500،000،000 (یک میلیاردو پانصد میلیون ریال)
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمين شركت در مزایده 750،000،000(هفتصدو پنجاه میلیون ريال) به صورت یکی از موارد ذیل:
الف. ضمانتنامه بانكي معتبر
ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5-آیتم‏ های سرمایه‏ گذاری: بازسازی، تکمیل، طراحی،ساخت، پرداخت اجاره، بهره برداری و انتقال کترینگ (آشپزخانه نصرت ) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
6-مدت و محل اجرا: مدت زمان طراحی و احداث پروژه (12دوازده) ماه شمسی می باشد و دوره بهره برداری حداکثر 48(چهل وهشت )ماه است. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشي انقلاب
7-زمان دريافت اسناد مزایده : در ساعت اداري از روز شنبه مورخ 98/06/30 لغايت روز چهار شنبه مورخ 98/07/03
8-آدرس دريافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری.
9- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزایده : واریز مبلغ 2،000،000 (دو میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.
10- آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری
11- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 14بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/07/13 مي باشد.
12- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:30روز یکشنبه مورخ 98/07/14 دركميسيون مزایده در مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت ) باز و خوانده مي شود. لازم به يادآوري است كه پاكت (ج) شركت هايي بازگشايي خواهد شد كه تمامي شرايط مندرج در این آگهی را احراز نمايند و در صورت عدم تحقق هر كدام از شرايط الزامي قيد شده در شرايط موصوف، مزايده گر از ادامه روند مزايده خارج خواهد شد. به پيشنهادهاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهادهاي كه بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهي مزایده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد بیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.
*هزينه آگهی بر عهده برنده مزایده است.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه گل 98/06/30
روزنامه هدف 98/06/31گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد