مزایده
تاریخ ثبت: 1398/04/23
شماره مزایده: 0
سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ابتدای نیایش مجموعه ورزشی انقلاب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ پایه کارشناسی: 0

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 13 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/04/25 الی 1398/05/05 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای نیایش (هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری(جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/05/19 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ،ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی(نیایش)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالارنصرت دفتر معاونت جذب مشارکتها امور قراردادهای جاری

زمان بازگشائی پاکات: 1398/05/20 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 30،000،000 (سی میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 9،200،000،000(نه میلیاردو دویست میلیون ريال)

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور (مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه مل

توضيحات: « آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار »
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استناد تبصره ذيل بند الف ماده 8 آئين نامه معاملات شركت و مصوبه هیئت مدیره مورخ 98/1/27 پروژه " مجموعه تخصصی بانوان" واقع در مجموعه انقلاب را در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و به روش BOLT (طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال) از طریق تشریفات قانونی مزایده بصورت دو مرحله ایی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
1- 1-نام و نشانی مزایده گذار شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079157

2- موضوع مزایده : سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمين شركت در مزایده 9،200،000،000(نه میلیاردو دویست میلیون ريال) به صورت یکی از موارد ذیل:
الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
4-آیتم‏های سرمایه‏گذاری: طراحی، تهیه و تامین مصالح و تجهیزات،احداث ،پرداخت اجاره و بهره برداری پروژه مجموعه تخصصی بانوان مجموعه ورزشی انقلاب
5-مدت و محل اجرا: مدت زمان طراحی و احداث پروژه بیست و چهار ماه شمسی می باشد و دوره بهره برداری حداکثر 132(یکصدو سی و دو )ماه است. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشي انقلاب
6-زمان دريافت اسناد مزایده : در ساعت اداري از روز سه شنبه مورخ 98/4/25 لغايت روز شنبه مورخ 98/5/5
7-آدرس دريافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری.
8- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزایده : واریز مبلغ 30،000،000 (سی میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.
9- آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری
10- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 14بعد از ظهر روز شنبه مورخ 985/19 مي باشد.
11- شرايط شركت در مزايده:
11-1- سرمايه گذاران متقاضي در مزايده مورد ارزيابي كيفي قرار مي گيرند و كسب حداقل امتياز كيفي 65 جهت احراز صلاحيت الزامي است.
تبصره (1): مطابق با جزء (15) بند (الف) ماده (2) آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات بعدی آن، ارزيابي كيفي سرمايه گذاران در قالب گروه مشاركت مدني مورد تاييد است.
تبصره (2): ارزيابي كيفي سرمايه گذار (يا گروه مشاركتي سرمايه گذاري) در راستاي آئين نامه اجرايي بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و پيرو دستور العمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید،نیمه تمام،تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی با اصلاحات سال 96 به شماره 586206 مورخ 95/4/5، براساس ماده (19) آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره (84136/ت33560 ه) مورخ 85/7/16 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب شماره (22225/ت37194/ه) مورخ 86/2/17و بطور کل براساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه ها و اصلاحات آن صورت مي پذيرد.
11-2- مطابق با دستور العمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تعيين ظرفيت مجاز پيمانكاران داشتن پايه 3 ابنيه و ساختمان و همچنین پایه 2 تاسیسات و تجهیزات براي سرمايه گذار (يا شركت همكار) جهت شركت در مزايده الزامي است.
12- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:00روز یکشنبه مورخ 98/5/20 دركميسيون مزایده در مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت ) باز و خوانده مي شود. لازم به يادآوري است كه پاكت (ج) شركت هايي بازگشايي خواهد شد كه تمامي شرايط مندرج در بند 11 را احراز نمايند و در صورت عدم تحقق هر كدام از شرايط الزامي قيد شده در شرايط بند مذكور، مزايده گر از ادامه روند مزايده خارج خواهد شد. به پيشنهادهاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهادهاي كه بعد از موعد مقرر در بند 10 آگهي مزایده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد بیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.
*هزينه آگهی بر عهده برنده مزایده است.
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزایده گزار ايجاد نمي نمايد.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه اطلاعات 98/4/25
روزنامه اطلاعات 98/4/26گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد