مزایده
تاریخ ثبت: 1398/03/18
شماره مزایده: 0
بهره برداري از سالن بولينگ بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ابتدای نیایش مجموعه ورزشی انقلاب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ پایه کارشناسی: 30،840،000،000(سي ميليارد و هشتصد و چهل ميليون)ريال

محل اجرای کار: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مدت پيمان: 3 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/03/25 الی 1398/04/01 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش) مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت معاونت جذب مشارکتها دفتر امور قراردادهای جاری

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/04/15 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای اتوبان نیایش(هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری (جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

زمان بازگشائی پاکات: 1398/04/16 ساعت: 11:30

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 4،000،000(چهار ميليون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 1،550،000،000(يك ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون)ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداري از سالن بولينگ بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079147
2- موضوع مزايده: بهره برداري از سالن بولينگ بهمراه ساير متعلقات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
3- مبلغ پايه كارشناسي سه ساله (مزايده): 30،840،000،000(سي ميليارد و هشتصد و چهل ميليون)ريال
سال اول:‌8،640،000،000ريال سال دوم: 10،080،000،000ريال سال سوم:12،120،000،000ريال
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 1،550،000،000(يك ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون)ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت بهره برداري و محل اجرا : سه سال شمسي. استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
6- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري از روز شنبه مورخ 98/3/25 لغايت روز شنبه مورخ 98/4/1
7- آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، معاونت جذب سرمايه و مشاركتهاي مردمي،امور قراردادهاي جاري شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
8- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 4،000،000(چهار ميليون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
9- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/4/15 ميباشد.
10- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 11:30روز يكشنبه مورخ 98/4/16 در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد بیش ازیک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه پیروزی به تاریخ 98/3/25
روزنامه خبرورزشی به تاریخ 98/3/26گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد