مزایده
تاریخ ثبت: 1397/12/18
شماره مزایده: 0
فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري و شهيد شيرودي
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ابتدای نیایش مجموعه ورزشی انقلاب ساختمان شرکت توسعه تلفن تماس 23079184

مبلغ پایه کارشناسی: 0

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان:

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1397/12/20 الی 1397/12/27 از ساعت: 08:01 تا ساعت: 16:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی – مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب – پشت تالار مهربانی – جنب فدراسیون هاکی – دفتر امور قراردادها شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/01/17 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: پیشنهاد دهنده می¬بایست به امور قراردادهاي مجموعه مراجعه نموده و پس از اخذ تایید، پاکت حاوی پیشنهاد را به دبيرخانه¬ی حراست تحويل داده و رسید دریافت نماید.

زمان بازگشائی پاکات: 1398/01/18 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشی انقلاب تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 1،500،000 (يك ميليون و پانصد هزار)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 250000000 ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: . ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي

توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري و شهيد شيرودي از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.
1- نام و نشاني مزايده‌گذار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079184
2- موضوع مزايده: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري و شهيد شيرودي
3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 250،000،000( دويست و پنجاه ميليون)ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ د.اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)/ هـ .وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناس رسمي آن. / و.ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
4- محل و ساعت بازديد: مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري و شهيد شيرودي در ساعت اداري
5- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري از تاريخ دوشنبه مورخ 97/12/20 لغايت دوشنبه مورخ 97/12/27
6- آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، معاونت جذب سرمايه و مشاركتهاي مردمي، امور قراردادهاي جاري شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
7- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 1،500،000 (يك ميليون و پانصد هزار)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
8- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 14بعدازظهر روز شنبه 98/01/17 ميباشد.
9- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 11 روز يكشنبه 98/01/18 در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 8 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد حداقل يك مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده يا برندگان مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
انتشار آگهی
روزنامه ایران ورزشی 97/12/20
روزنامه گل 97/12/21گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد