مزایده
تاریخ ثبت: 1401/03/10
شماره مزایده: 5001001091000021
بهره برداری از کانکس تاکسی سرویس مجموعه ورزشی انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران _ خيابان وليعصر (عج) ¬_¬¬¬ ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني (نيايش) _ مجموعه ورزشي انقلاب _ ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: 5/900/000/000 ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 3 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1401/03/07 الی 1401/03/16 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1401/03/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

محل عودت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

زمان بازگشائی پاکات: 1401/03/31 ساعت: 10:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: متقاضی شرکت در مزایده میبایست مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 295/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات:گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد