مزایده
تاریخ ثبت: 1399/06/01
شماره مزایده: 1099001091000002
فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: 21475000000 ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 1 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1399/06/02 الی 1399/06/10 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1399/06/25 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00

محل عودت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

زمان بازگشائی پاکات: 1399/06/25 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشی انقلاب سالن کنفرانس تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ندارد

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 1074000000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات: فراخوان مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی انقلاب تهران را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به شماره فراخوان 1099001091000002 و طی تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مزایده از دريافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاريخ انتشار مزایده در سامانه تاريخ 02/06/99 مي باشد .

1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079148
2- موضوع مزايده: فراخوان مزایده عمومی فروش ضایعات در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
3- مبلغ پايه كارشناسي : 21475000000 ریال و به حروف ( بیست و یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال )
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 1074000000 ریال و به حروف ( یک میلیارد و هفتاد و چهار میلیون ) ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت اجرا : 10 روز شمسي ( ده روز ) . استان تهران ،شهر تهران مجموعه ورزشي انقلاب
6- مهلت زمان دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد : از روز یکشنبه مورخ 02/06/99 لغايت روز دوشنبه مورخ 10/06/99 از ساعت 8:00 الی 19:00
7- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها در سامانه ستاد : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 25/06/99 ميباشد.
8- زمان و محل بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ 25/06/99 در جلسه كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده مي شود .
9- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
10- اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیریت امور پیمانها و رسیدگی فنی 02123079148 و 02126216300
11- زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 25/06/99 به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
12- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021 سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir

* بازگشايي پاكات با پيشنهاد بیش از یک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه چاپ آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطلاع بيشتر به سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ويا به سايت شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي به آدرسwww.tanavar.ir مراجعه نمائيد.

شـركـت توسعـه ونگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـور
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد