مزایده
تاریخ ثبت: 1398/03/18
شماره مزایده: 0
بهره برداري از فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ابتدای نیایش مجموعه ورزشی انقلاب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ پایه کارشناسی: 4،080،000،000(چهار میلیاردو هشتاد میلیون)ريال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 3 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/03/25 الی 1398/04/01 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش) مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت معاونت جذب مشارکتها دفتر امور قراردادهای جاری

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/04/15 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ،ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی(نیایش)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالارنصرت دفتر معاونت جذب مشارکتها امور قراردادهای جاری

زمان بازگشائی پاکات: 1398/04/16 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 1،000،000(یک میلیون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 210،000،000 (دویست و ده ميليون)ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداري از فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079157
2- موضوع مزايده: بهره برداري از فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران
3- مبلغ پايه كارشناسي(مزايده): 4،080،000،000(چهار میلیاردو هشتاد میلیون)ريال
سال اول : 1،080،000،000(یک میلیاردو هشتاد میلیون ریال) سال دوم : 1،320،000،000 (یک میلیاردو وسیصدو بیست میلیون ریال) سال سوم : 1،680،000،000 (یک میلیاردو ششصدو هشتاد میلیون ریال)
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 210،000،000 (دویست و ده ميليون)ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت بهره برداري و محل اجرا : از تاريخ قرارداد به مدت سه سال شمسي. تهران ،مجموعه ورزشی انقلاب
6- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري از روز شنبه مورخ 98/3/25 لغايت روزشنبه مورخ 98/4/1
7- آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی
8- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 1،000،000(یک میلیون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
9- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/4/15 ميباشد.
10- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 11روز یکشنبه مورخ 98/4/16در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد بیش از یک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه پیروزی به تاریخ 98/3/25
روزنامه ایران ورزشی به تاریخ 98/3/26گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد