مزایده
تاریخ ثبت: 1398/07/10
شماره مزایده: 0
سرمایه‏ گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب/نوبت2
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: سال اول بهره برداری: 10،000،000،000 (ده میلیارد) ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 13 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/07/15 الی 1398/07/22 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای نیایش (هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری(جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/08/11 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ،ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی(نیایش)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالارنصرت دفتر معاونت جذب مشارکتها امور قراردادهای جاری

زمان بازگشائی پاکات: 1398/08/12 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 30،000،000 (سی میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 9،200،000،000(نه میلیاردو دویست میلیون ريال)

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: « آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار » (نوبت دوم)
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استناد تبصره ذيل بند الف ماده 8 آئين نامه معاملات شركت و مصوبه هیئت مدیره مورخ 12/05/98 به شماره 1988/د/98/ش پروژه " مجموعه تخصصی بانوان" واقع در مجموعه انقلاب را در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و به روش BOLT (طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال) از طریق تشریفات قانونی مزایده بصورت دو مرحله ایی به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
1-نام و نشانی مزایده گذار شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079157
2- موضوع مزایده : سرمایه‏گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه مجموعه تخصصی بانوان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
3-حداقل قیمت پایه کارشناسی شده برای سال اول بهره برداری: 10،000،000،000 (ده میلیارد) ریال
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمين شركت در مزایده 9،200،000،000(نه میلیاردو دویست میلیون ريال) به صورت یکی از موارد ذیل:
الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5-آیتم‏های سرمایه‏گذاری: طراحی، تهیه و تامین مصالح و تجهیزات،احداث ،پرداخت اجاره و بهره برداری پروژه مجموعه تخصصی بانوان مجموعه ورزشی انقلاب
6-مدت و محل اجرا: مدت زمان طراحی و احداث پروژه بیست و چهار ماه شمسی می باشد و دوره بهره برداری حداکثر 132(یکصدو سی و دو )ماه است. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشي انقلاب
7-زمان دريافت اسناد مزایده : در ساعت اداري از روز دو شنبه مورخ 98/7/15 لغايت روز دوشنبه مورخ 98/7/22
8-آدرس دريافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری.
9- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزایده : واریز مبلغ 30،000،000 (سی میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.
10- آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری
11- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 14بعد از ظهر روز شنبه مورخ 98/8/11 مي باشد.
12- شرايط شركت در مزايده:
11-1- سرمايه گذاران متقاضي در مزايده مورد ارزيابي كيفي قرار مي گيرند و كسب حداقل امتياز كيفي 65 جهت احراز صلاحيت الزامي است.
تبصره (1): مطابق با جزء (15) بند (الف) ماده (2) آئين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات بعدی آن، ارزيابي كيفي سرمايه گذاران در قالب گروه مشاركت مدني مورد تاييد است.
تبصره (2): ارزيابي كيفي سرمايه گذار (يا گروه مشاركتي سرمايه گذاري) در راستاي آئين نامه معاملات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مفاد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه ها و اصلاحات آن صورت مي پذيرد.
11-2- مطابق با دستور العمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تعيين ظرفيت مجاز پيمانكاران داشتن پايه 3 ابنيه و ساختمان و همچنین پایه 2 تاسیسات و تجهیزات براي سرمايه گذار (يا شركت همكار) جهت شركت در مزايده الزامي است.
13- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:00روز یکشنبه مورخ 98/8/12 دركميسيون مزایده در مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت ) باز و خوانده مي شود. لازم به يادآوري است كه پاكت (ج) شركت هايي بازگشايي خواهد شد كه تمامي شرايط مندرج در بند های این آگهی را احراز نمايند و در صورت عدم تحقق هر كدام از شرايط الزامي قيد شده در شرايط بندهای مذكور، مزايده گر از ادامه روند مزايده خارج خواهد شد. به پيشنهادهاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهادهاي كه بعد از موعد مقرر در بند 11 آگهي مزایده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد حداقل یک مزایده گر انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه ایران ورزشی 98/7/15
روزنامه خبرورزشی 98/7/16گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد