مزایده
تاریخ ثبت: 1399/03/24
شماره مزایده: 5099001091000002
سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه بازسازی و مسقف کردن زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: مجموعه ورزشی انقلاب

مبلغ پایه کارشناسی: 455900000000

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 16 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1399/04/01 الی 1399/04/08 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1399/04/22 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

محل عودت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

زمان بازگشائی پاکات: 1399/04/23 ساعت: 08:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشی انقلاب سالن کنفرانس تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده:

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 11818000000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات: فراخوان مزایـده عمومي
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه بازسازی و مسقف کردن زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به شماره فراخوان 5099001091000002 و طی تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مزایده از دريافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاريخ انتشار مزایده در سامانه تاريخ 01/04/99 مي باشد .

1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079148
2- موضوع مزايده: سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بهره برداری ، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه بازسازی و مسقف کردن زمین تنیس مجموعه ورزشی انقلاب به روش BOLT
3- مبلغ سرمایه گذاری طرح پیش بینی شده : 000/000/900/455 ریال و به حروف ( چهارصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصد میلیون )ريال
• ضمناً میزان اجاره بهای پایه ی سالیانه در اسناد مزایده مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) قابل دریافت میباشد .
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 000/000/818/11 ریال و به حروف ( یازده میلیارد و هشتصد و هجده میلیون ) ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت بهره برداري و محل اجرا : 180 ماه شمسي ( یکصد و هشتاد ماه ) . استان تهران ،شهر تهران مجموعه ورزشي انقلاب
6- مدت ساخت : 12 ماه شمسي ( دوازده ماه ) . استان تهران ،شهر تهران مجموعه ورزشي انقلاب
7- مهلت زمان دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد : از روز یکشنبه مورخ 01/04/99 لغايت روز یکشنبه مورخ 08/04/99 از ساعت 8:00 الی 19:00
8- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها در سامانه ستاد : ساعت 13 عصر روز یکشنبه مورخ 22/04/99 ميباشد.
9- زمان و محل بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 23/04/99 در جلسه كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده مي شود .
10- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
11- اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس مدیریت امور پیمانها و رسیدگی فنی 02123079148 و 02126216300 و 09222769016 آقای فراهانی
12- زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 14:00بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 22/04/99 به دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
13- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021 سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir

* بازگشايي پاكات با پيشنهاد بیش از یک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه چاپ آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطلاع بيشتر به سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ويا به سايت شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي به آدرسwww.tanavar.ir مراجعه نمائيد.

شـركـت توسعـه ونگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـورگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد