مزایده
تاریخ ثبت: 1397/12/07
شماره مزایده: 0
بهره برداري از يكباب تالار رستوران بانضمام ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/نوبت2
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ابتدای نیایش مجموعه ورزشی انقلاب ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ پایه کارشناسی: 63،120،000،000(شصت و سه ميليارد و يكصد و بيست ميليون)ريال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 3 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1397/12/08 الی 1397/12/13 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای نیایش (هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری(جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1397/12/25 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای اتوبان نیایش(هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری (جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

زمان بازگشائی پاکات: 1397/12/26 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشی انقلاب تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: فیش واریزی بمبلغ 3،000،000(سه ميليون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 2،800،000،000(دو ميليارد و هشتصد ميليون)ريال

نوع تضمین شرکت در مزایده: بند 4 متن آگهی مزایده عمومی

توضيحات: آگـهـي مزایـده عمومي
تجديد
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداري از يكباب تالار رستوران بانضمام ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب را از طريق تشريفات قانوني مزايده به اشخاص(حقيقي،حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد.
1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:26216300
2- موضوع مزايده: بهره برداري از يكباب تالار رستوران بانضمام ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
3- مبلغ پايه كارشناسي سه ساله (مزايده): 63،120،000،000(شصت و سه ميليارد و يكصد و بيست ميليون)ريال
سال اول:‌15،600،000،000ريال
سال دوم: 21،600،000،000ريال
سال سوم:‌25،920،000،000ريال
4- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 2،800،000،000(دو ميليارد و هشتصد ميليون)ريال به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ د.اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)/ هـ .وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناس رسمي آن. / و.ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت بهره برداري و محل اجرا : سه سال شمسي. استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
6- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداري از روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 لغايت روز دو شنبه مورخ 97/12/13
7- آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
8- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 3،000،000(سه ميليون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانك ملي شعبه نمايشگاه، بنام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
9- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/12/25ميباشد.
10- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 11:00روز يكشنبه مورخ 97/12/26 در كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده مي‌شود. پس از بررسي و ارزيابي شركت كنندگان پاكات (الف ،ب و ج)بازگشايي مي‌شود. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهي مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشايي پاكات با پيشنهاد حداقل يك مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهي و كارشناسي تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه اطلاعات 97/12/8
روزنامه دنیای اقتصاد 97/12/11گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد