سرمایه گذاری
تاریخ ثبت: 1398/05/01
شماره سرمایه گذاری: 0
بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال تالار رستوران انقلاب (تالار تشریفات مهربانی) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ابتدای نیایش مجموعه ورزشی انقلاب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ پایه کارشناسی: اجاره سال اول مبلغ 10،000،000،000 (ده میلیارد) ریال با سرمایه گذاری اولیه 25،000،000،000 (بیست وپنج میلیارد)ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب

دوره ساخت: 72 ماه

دوره بهره برداری:

دوره مجاز:

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1398/05/06 الی 1398/05/13 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران ابتدای نیایش (هاشمی رفسنجانی)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالار نصرت ساختمان امور قراردادهای جاری(جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی)

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/05/26 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 14:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ،ابتدای بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی(نیایش)مجموعه ورزشی انقلاب جنب تالارنصرت دفتر معاونت جذب مشارکتها امور قراردادهای جاری

زمان بازگشائی پاکات: 1398/05/27 ساعت: 11:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری: فیش واریزی بمبلغ 4،000،000(چهار میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.

مبلغ تضمین شرکت در سرمایه گذاری: 1،250،000،000(یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ريال)

نوع تضمین شرکت در سرمایه گذاری: ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: « آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار »
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد پروژه " تالار رستوران انقلاب(تالار مهربانی) "واقع در مجموعه انقلاب را در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و به روش بازسازی، تکمیل و BOLT (طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال) و از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید.
1- نام و نشانی مزایده گذار شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079157

2- موضوع مزایده : بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال تالار رستوران انقلاب (تالار تشریفات مهربانی) واقع در مجموعه ورزشی انقلاب

3- مبلغ پایه مزایده: اجاره سال اول مبلغ 10،000،000،000 (ده میلیارد) ریال با سرمایه گذاری اولیه 25،000،000،000 (بیست وپنج میلیارد)ریال
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمين شركت در مزایده 1،250،000،000(یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ريال) به صورت یکی از موارد ذیل:
الف. ضمانتنامه بانكي معتبر ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5-آیتم‏های سرمایه‏گذاری: بازسازی، تکمیل و طراحی،ساخت، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال تالار رستوران انقلاب (تالار تشریفات مهربانی )مجموعه ورزشی انقلاب
6-مدت و محل اجرا: مدت زمان طراحی،بازسازی و احداث و دوره بهره برداری حداکثر 72(هفتادو دو )ماه است. استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشي انقلاب
7-زمان دريافت اسناد مزایده : در ساعت اداري از روز یکشنبه مورخ 98/05/06 لغايت روز یکشنبه مورخ 98/05/13
8-آدرس دريافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری.
9- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزایده : واریز مبلغ 4،000،000(چهار میلیون ) ریال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور.
10- آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری
11- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 14بعد از ظهر روز شنبه مورخ 98/05/26 مي باشد.
12- زمان بازگشايي پاكات: پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:00روز یکشنبه مورخ 98/05/27 دركميسيون مزایده در مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت ) باز و خوانده مي شود. لازم به يادآوري است كه پاكت (ج) شركت هايي بازگشايي خواهد شد كه تمامي شرايط مندرج در بند 11 را احراز نمايند و در صورت عدم تحقق هر كدام از شرايط الزامي قيد شده در شرايط بند مذكور، مزايده گر از ادامه روند مزايده خارج خواهد شد. به پيشنهادهاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهادهاي كه بعد از موعد مقرر در بند 10 آگهي مزایده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد بیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.
*هزينه آگهی بر عهده برنده مزایده است.
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزایده گزار ايجاد نمي نمايد.
تاریخ انتشار آگهی
روزنامه ایران ورزشی 98/5/6
روزنامه گل 98/5/7گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد