مناقصه
تاریخ ثبت: 1402/11/09
شماره مناقصه: 2002001091000058
انجام امور خدمات نگهداري و توسعه ی فضاي سبز مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب تهران
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ برآورد: 111/911/154/571 ریال

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 1 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1402/11/11 الی 1402/11/18 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1402/11/28 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل عودت اسناد ارزيابی: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد

زمان بازگشائی پاکات: 1402/11/30 ساعت: 08:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب ( تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: الف) داشتن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رشته نگهداري و خدمات فضاي سبز الزامی می باشد.
ب) داشتن گواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5/596/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات:


« فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور خدمات نگهداري و توسعه ی فضاي سبز مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب تهران »
1- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور خدمات نگهداري و توسعه ی فضاي سبز مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب تهران به شماره 2002001091000058 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 11/11/1402 مي باشد .
2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 5/596/000/000 ريال (پنج میلیارد و پانصد و نود و شش ميليون ریال) و مطابق مفاد مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و متن اسناد مناقصه مي باشد.
3-برآورد هزينه اجراي كار : 111/911/154/571 ريال می باشد
4-مدت و محل اجرا: از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسي مي باشد، استان تهران، شهرستان تهران، مجموعه ورزشي انقلاب
5-مهلت زماني دريافت اسنادمناقصه از سايت: از ساعت 8:00 الي 19:00مورخ 11/11/1402 لغايت 18/11/1402
6-مهلت زماني ارسال پيشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 28/11/1402 مي باشد.
7-زمان و محل بازگشايي پاكتها: ساعت 08:05 صبح روز دوشنبه مورخ 30/11/1402 دركميسيون مناقصه در مجموعه ورزشي انقلاب (تالار نصرت) پاکت های (الف و ب و ج) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده مي شود.
8-رتبه مورد نياز:
الف) داشتن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رشته نگهداري و خدمات فضاي سبز الزامی می باشد.
ب) داشتن گواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
9- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني (نيايش) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
10-اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: مجموعه ورزشي انقلاب تهران به آدرس : تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني (نيايش) – مجموعه ورزشي انقلاب تلفن :3-26216152-23079197
11-زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 12:00 ظهر روز یکشنبه مورخ 29/11/1402 به دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني (نيايش)– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
12-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 1456-021
13- دفتر ثبت نام : 88969737و85193768
*بازگشايي پاكتهاي مناقصه حداقل با دو شرکت کننده و یا بیشتر انجام خواهد شد. *هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد. * پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir
* شركت توسعه ونگهداري و اماكن ورزشي كشورwww.tanavar.ir * سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir

شرکت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي كشور
مدیر امورپیمانها و رسیدگی فنیگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد