مناقصه
تاریخ ثبت: 1399/03/19
شماره مناقصه: 2099001091000010
انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: مجموعه ورزشی انقلاب

مبلغ برآورد: 31/828/437/790

محل اجرای کار: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مدت پيمان: 1 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1399/03/21 الی 1399/03/27 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1399/04/07 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 10:00

محل عودت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

زمان بازگشائی پاکات: 1399/04/08 ساعت: 08:00

محل بازگشائی پاکات: تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره رفاه ، تعاون و كار و امور اجتماعي در رشته امور بهره برداري نگهداري خدمات فضاي سبز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/592/000/000

نوع تضمین شرکت در مناقصه: -ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي

توضيحات: « فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب »
1- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام خدمات عمومي نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب به شماره 2099001091000010 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 21/03/99 مي باشد .
2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1/592/000/000ريال (یک میلیارد و پانصد و نود و دو ميليون ریال) و مطابق مفاد مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و اسناد مناقصه مي باشد.
3-برآورد هزينه اجراي كار : 31/828/437/790ريال(سی و یک ميليارد و هشتصد و بیست و هشت ميليون و چهارصد و سی و هفت هزارو هفتصد و نود ريال)
4-مدت و محل اجرا: از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسي مي باشد، استان تهران ، شهرستان تهران ، مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
5-مهلت زماني دريافت اسنادمناقصه از سايت : در ساعت اداري ( از ساعت 8:00 الي 19:00) تاريخ 21/03/99 لغايت 27/03/99
6-مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 07/04/99 می باشد.
7-زمان و محل بازگشايي پاكتها : ساعت 08:00 صبح روز يكشنبه مورخ 08/04/99 دركميسيون مناقصه در مجموعه ورزشي انقلاب ( تالار نصرت ) پاكات (الف و ب و ج ) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده مي شود .
8-رتبه مورد نياز : دارا بودن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره رفاه ، تعاون و كار و امور اجتماعي در رشته امور بهره برداري نگهداري خدمات فضاي سبز
9- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
10-اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب
11-زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 13:00 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 07/04/99 به دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
12-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021
13- دفتر ثبت نام : 88969737و85193768
* بازگشايي پاكتهاي مناقصه با حداقل دو شرکت کننده و یا بیشتر انجام خواهد شد. . *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.
* پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir
* شركت توسعه ونگهداري و اماكن ورزشي كشورwww.tanavar.ir
* سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir
شرکت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي كشور
مدیر امورپیمانها و رسیدگی فنیگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد