مناقصه
تاریخ ثبت: 1395/09/24
شماره مناقصه: 152/09/95- ف
تهیه ، ساخـت ، حمـل ، نصـب و راه انـدازی دكل هاي روشنايي به همراه پروژكتور ، كابل و ملحقات مربوطه جهت پروژه هاي استاديوم هاي 5000 نفري سنگ بيجار فومن ،رستم آباد رودبار و زمين فوتبال بهار صالح آباد همدان
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: استان تهران،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مبلغ برآورد: 6،300،000،000 ريال (شش ميليارد و سيصد ميليون ريال)

محل اجرای کار: استان گيلان و همدان

مدت پيمان: 2 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1395/09/23 الی 1395/09/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:30

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهید شاه نظري ، جنب ميدان كاظمي ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهاي شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1395/10/15 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 15:30

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد.

زمان بازگشائی پاکات: 1395/10/18 ساعت: 11:30

محل بازگشائی پاکات: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان نیایش – مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - دفتر مدیر عامل محترم (مجموعه ورزشی انقلاب)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: توليد كننده يا داشتن نمايندگی يا ليسانس از شرکت های سازنده اصلي ،سابقه انجام کارمشابه ، داشتن مصالح موردنياز، داشتن امکانات، ماشين آلات و نيروهای متخصص و مجرب و تاييديه هاي اخذ شده جهت پروژه هاي مشابه و همچنين داشتن بيمه يا گارانتی محصول به مدت 24 ماه ، ارائه خدمات پس از فروش و تضمين كيفيت محصول ، فيش بانكي واريز به حساب « 4001000901001082» خزانه داري كل بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به مبلغ 800،000 ريال (هشتصدهزار ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 315،000،000 ريال (سيصد و پانزده ميليون ريال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه: الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند/ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

توضيحات: « آگهی مناقصه عمومي دو مرحله ای به شماره 152/09/95- ف »
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه مذكور را بر اساس قانون برگزاری مناقصات از طریق فراخوان عمومی اجرا نماید.
1-نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
2- نوع، کمیت و کیفیت کالا: تهیه ، ساخـت ، حمـل ، نصـب و راه انـدازی دكل هاي روشنايي به همراه پروژكتور ، كابل و ملحقات مربوطه جهت پروژه هاي استاديوم هاي 5000 نفري سنگ بيجار فومن ،رستم آباد رودبار و زمين فوتبال بهار صالح آباد همدان
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار 315،000،000 ريال (سيصد و پانزده ميليون ريال) به صورت یکی از موارد ذیل : الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند /ب – وجه نقد واريز به شماره حساب«4001005807143219» نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور (كد اقتصادي شركت توسعه 411111167873 – شناسه ملي :10101555550- شماره ثبت : 111835 )/ پ-ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران/ ج-اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت )/چ-وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن/ ح-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق ضمانت دولتي كه به موجب قانون تاسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
4-برآورد هزينه اجراي كار (ريال) : 6،300،000،000 ريال (شش ميليارد و سيصد ميليون ريال)
5- مدت و محل اجرا: مدت اجراي هر پروژه پس از تحويل زمين 2 ماه ( دو ماه ) شمسي مي باشد. استان گيلان و همدان
6-زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداري ( از ساعت 8:00 الي 16:30 ) از تاريخ 23/09/95 لغايت 30/09/95
7-آدرس دريافت اسناد: تهران، بلوار ميرداماد ، ميدان مادر، خيابان شهید شاه نظري ، جنب ميدان كاظمي ، مجموعه ورزشي شهيد كشوري ساختمان شماره 2 طبقه دوم واحد امورقراردادهاي شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تلفن: 22913905
8-مدارك مورد نياز جهت شرکت در فرآيند ارجاع كار : توليد كننده يا داشتن نمايندگی يا ليسانس از شرکت های سازنده اصلي ،سابقه انجام کارمشابه ، داشتن مصالح موردنياز، داشتن امکانات، ماشين آلات و نيروهای متخصص و مجرب و تاييديه هاي اخذ شده جهت پروژه هاي مشابه و همچنين داشتن بيمه يا گارانتی محصول به مدت 24 ماه ، ارائه خدمات پس از فروش و تضمين كيفيت محصول ، فيش بانكي واريز به حساب « 4001000901001082» خزانه داري كل بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به مبلغ 800،000 ريال (هشتصدهزار ريال)
9-آدرس محل تسليم پيشنهاد ها :تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان نيايش – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه، می باشد و رسيد اسناد را دريافت نمائيد.
10-آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 15/10/95 مي باشد.
11- زمان بازگشايي پاكات : پيشنهاد هاي واصله در ساعت 11:30 روز شنبه مورخه 18/10/95 در كميسيون مناقصه در محل دفتر مدير عامل محترم شركت توسعه (مجموعه ورزشي انقلاب ) باز و خوانده مي شود ، پس از بازگشايي پاكت هاي (الف و ب) و بررسي مدارك ذكر شده در بند 8 ، مراتب جهت ارزيابي فني و بررسي به كميسيون فني و بازرگاني ارجاع مي گردد و حداكثر تا مدت 14 روز پس از بازگشايي پاكات بر اساس صورتجلسه كميسيون فني و بازرگاني زمان بازگشايي پاكات (ج) كتباً به پيشنهاد دهندگان اعلام مي گردد. به پيشنهاد هاي فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در بند 10آگهي مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايي پاكتها با پيشنهاد حداقل سه مناقصه گر انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.

تصویر روزنامه رسمی نوبت اول
تصویر روزنامه رسمی نوبت دوم


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد