مناقصه
تاریخ ثبت: 1396/10/13
شماره مناقصه: 0
مناقصه¬ی استعلامی انجام خدمات عمومي جمع¬آوری، حمل و تخليه¬ی پسماند مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب-سال96
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مناقصه: جاری

کارفرما: مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

محل کارفرما: مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب

مبلغ برآورد: -

محل اجرای کار: تهران،ابتدای نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب

مدت پيمان: 1 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1396/10/16 الی 1396/10/20 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:30

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب،امور قراردادها ، دفتر شماره 2 واقع در طبقه ی اول ساختمان اداری مجموعه انقلاب

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1396/10/23 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00

محل عودت اسناد ارزيابی: پیشنهاد دهنده می¬بایست به امور قراردادهاي مجموعه مراجعه نموده و پس از اخذ تایید، پاکت حاوی پیشنهاد را به دبيرخانه¬ی حراست تحويل داده و رسید دریافت نماید.

زمان بازگشائی پاکات: 1396/10/24 ساعت: 15:00

محل بازگشائی پاکات: دفتر مدیریت مجموعه انقلاب: تهران، ابتداي بزرگراه آیت ا.. هاشمی رفسنجانی، مجموعه فرهنگی ورزشي انقلاب، ساختمان اداری، دفتر مدیریت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهنده می¬بایست به دفتر شماره 2 امور قراردادهاي مجموعه واقع در طبقه¬ی اول ساختمان اداری مراجعه نموده و پاکت ویژه¬ی اعلام قیمت و اوراق حاوی شرایط مناقصه را دریافت کرده و پس از مطالعه¬، برگه¬ی پیشنهاد قیمت را تکمیل نموده، کلیه¬ی صفحات حاوی شرایط را به امضا رسانده و چنانچه شخص حقوقی باشد ممهور نماید و آنرا به انضمام رزومه¬ی کاری(مستنداتی که بیانگر سابقه و تجربه¬ی حرفه¬ای متقاضی باشد)، تصویر اساسنامه¬ی شرکت، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه¬ی رسمی، تصویر گواهی کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و مدارک هویتی و رزومه برای اشخاص حقیقی در پاکت پیشنهادی قرار دهد.
تذکر 1 : ارایه¬ی رزومه¬ی کاری در پاکت ضروری است.
تذکر 2 : کارفرما در رد یا پذیرش هریک از پیشنهادات واصله که آنها را بر خلاف صرفه و صلاح دستگاه تشخیص دهد مختار است. این موضوع به ویژه در مواردی که به تشخیص کارفرما؛ پیشنهاد دهنده از تجربه و توان فنی لازم جهت انجام مطلوب خدمات مورد انتظار برخوردار نباشد، اعمال خواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -

نوع تضمین شرکت در مناقصه: -

توضيحات: کاربرگ پیشنهاد قیمت
موضوع: مناقصه¬ی استعلامی انجام خدمات عمومي جمع¬آوری، حمل و تخليه¬ی پسماند مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب-سال96
نام و نام خانوادگی و سمت پيشنهاد دهنده :................................................................................................................................
نشانی و کد پستی : ......................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت/همراه: ............................................................................................................................................................
کد ملی/کد اقتصادی: ...................................................................................................................................................................
خواهشمند است کمترین قيمت پيشنهادي خود را براي خدمات زير ارایه فرمایيد
رديف شرح و مشخصات
1 جمع¬آوری، حمل و تخليه¬ی پسماند از مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب به شرح شرايط پيوست کاربرگ پیشنهاد قیمت
جمع كل قيمت پيشنهادي برای مدت يكسال خورشیدی به عدد :......................................................................................... ريال
به حروف :............................................................................................................................................................................................ ريال
امضای مجاز و تعهدآور و مُهر پيشنهاد دهنده
• گواهي مي شود اين استعلام، برابر مقررات دولتی و موازين قانوني به عمل آمده است.
• پیشنهاد دهنده می بایست در برگ پیشنهاد قیمت از درج هر عبارت مشروط کننده خودداري کند و چنانچه این نکته نقض شده باشد، پيشنهاد مربوطه مردود خواهد بود و بدین ترتیب، متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می¬کند.
• پیشنهاد دهنده گواهی می¬دهد با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد اسناد استعلام، آن¬را تنظیم و با امضای خود، تایید کرده است.
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
شرايط برگزاری مناقصه¬ی انجام خدمات عمومي تخليه و حمل پسماند مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
بدینوسیله از متقاضیان دعوت می¬شود در مناقصه¬ی عمومی با مشخصات ذیل شرکت فرمایند.
مدت زمان عرضه¬ی اسناد: از 96/10/16 تا 96/10/20
محل عرضه¬ی اسناد: امور قراردادهای مجموعه انقلاب-دفتر شماره 2 واقع در طبقه¬ی اول ساختمان اداری
نحوه و محل دریافت پاكت: پیشنهاد دهنده می¬بایست به دفتر شماره 2 امور قراردادهاي مجموعه واقع در طبقه¬ی اول ساختمان اداری مراجعه نموده و پاکت ویژه¬ی اعلام قیمت و اوراق حاوی شرایط مناقصه را دریافت کرده و پس از مطالعه¬، برگه¬ی پیشنهاد قیمت را تکمیل نموده، کلیه¬ی صفحات حاوی شرایط را به امضا رسانده و چنانچه شخص حقوقی باشد ممهور نماید و آنرا به انضمام رزومه¬ی کاری(مستنداتی که بیانگر سابقه و تجربه¬ی حرفه¬ای متقاضی باشد)، تصویر اساسنامه¬ی شرکت، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه¬ی رسمی، تصویر گواهی کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و مدارک هویتی و رزومه برای اشخاص حقیقی در پاکت پیشنهادی قرار دهد.
تذکر 1 : ارایه¬ی رزومه¬ی کاری در پاکت ضروری است.
تذکر 2 : کارفرما در رد یا پذیرش هریک از پیشنهادات واصله که آنها را بر خلاف صرفه و صلاح دستگاه تشخیص دهد مختار است. این موضوع به ویژه در مواردی که به تشخیص کارفرما؛ پیشنهاد دهنده از تجربه و توان فنی لازم جهت انجام مطلوب خدمات مورد انتظار برخوردار نباشد، اعمال خواهد شد.
آخرين مهلت تحويل پاكت: شنبه مورخ 96/10/23- پایان وقت اداری
نحوه و محل تحويل پاكت: پیشنهاد دهنده می¬بایست به امور قراردادهاي مجموعه مراجعه نموده و پس از اخذ تایید، پاکت حاوی پیشنهاد را به دبيرخانه¬ی حراست تحويل داده و رسید دریافت نماید.
زمان بازگشايي: روز یک¬شنبه مورخ 96/10/24راس ساعت 15 در محل دفتر مدیریت مجموعه انقلاب: تهران، ابتداي بزرگراه آیت ا.. هاشمی رفسنجانی، مجموعه فرهنگی ورزشي انقلاب، ساختمان اداری، دفتر مدیریت
محل انجام كار: تهران، ابتداي بزرگراه آیت ا.. هاشمی رفسنجانی، مجموعه فرهنگی ورزشي انقلاب
تلفن¬های ذیربط: امور قراردادهای مجموعه 23079326- معاونت پشتیبانی مجموعه: 23079517-دفتر بهداشت و محیط زیست:23079444- حراست مجموعه: 23079403- دفتر مدیریت مجموعه 23079301
شرایط قرارداد و تعهدات پیمانکار خدمات جمع¬آوری، حمل و تخلیه¬ی پسماند مجموعه انقلاب:
1- مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد، يك سال خورشیدی از آغاز بهمن 96 تا پایان دی 97 است.
2- مقادیر موضوع قرارداد مشتمل بر 28 مخزن 1100 لیتری به انضمام 84 مخزن پارکی است که پراکندگی و نحوه¬ی دسترسی به آنها توسط ناظر قرارداد تشریح می¬شود.
3- پيمانكار متعهد است كليه¬ی عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات ارایه شده توسط ناظر (مجموعه انقلاب) با بهترين روش¬هاي اجرايي، توسط كارگراني كه در كار خود تخصص و تجربه¬ی كافي دارند انجام دهد.
4- حمل زباله¬ی تر، خشك و ضايعات فضاي سبز (در فصل هرس به ضايعات فضاي سبز، سرشاخه نيز اضافه مي گردد) در طول مدت قرارداد بر عهده¬ی پيمانكار است.
5- جمع آوري پسماند جز در مواردی که با رضایت کتبی ناظرین کارفرما همراه باشد، مي بايست توسط ماشين آلات مكانيزه (مانند خودروهای Faun) و طبق جدول زمانی مورد نظر کارفرما انجام شود.
6- پیمانکار مختار است درباره¬ی چگونگی و زمانبندی جمع¬آوری و حمل ضایعات فضای سبز اعم از سرشاخه و سرچمن و امثالهم، پس از ارایه¬ی پیشنهاد مکتوب و اخذ مجوز مکتوب از ناظر کارفرما رویه¬ای اختصاصی در پیش بگیرد.
7- خودروهای به کار گرفته شده مي بايست اتاق¬دار، كاملاً سرپوشيده، مجهز به دریچه¬ی ورود زباله، غیر دودزا، نافرسوده و دارای گواهی معتبر معاینه¬ی فنی باشد.
8- پیمانکار می¬بایست نسبت به خرید و نصب 20 مخزن پارکی که به تایید مکتوب مدیریت مجموعه انقلاب رسیده است مبادرت نماید.
9- هزينه¬ی سوخت وتعميرات خودروها به عهده¬ی پيمانكار است.
10- بدیهی است در صورت نقص فني ماشين آلات، تامين خودروی جايگزين به عهده¬ی پيمانكار خواهد بود.
11- شستشوي مستمر سطل¬هاي زباله و محل استقرار آنها؛ به صورت هر 2 هفته یکبار طبق دستورالعمل ناظرین کارفرما در طول کار به عهده¬ی پيمانكار است.
12- كليه¬ی كسورات قانوني اين قرارداد به عهده¬ی پيمانكار بوده و قيمت پيشنهادي مي بايست با لحاظ کردن آن و مواردی همچون هزینه¬ی بالاسری، حقوق و مزایای پرسنل و امثالهم ارایه شود.
13- تاکید می¬شود پيمانكار مي بايست نسبت به تامين نیروی انسانی، ماشين آلات و تجهيزات مکفی، در محل يا از نقاط ديگر برآورد دقیق حجمی و ریالی تهیه کرده و ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها¬ی پیمان را در قیمت پیشنهادی لحاظ کرده باشد.
14- تامين نيروي انساني واجد شرايط، جهت انجام هر رشته از عمليات (مانند جمع¬آوری پسماند از سطح مجموعه) به عهده¬ی پيمانكار است و مي بايست به نحوي باشد كه برنامه ها، طبق زمانبندي پيش بيني شده و به طور كامل انجام شود.
15- رعایت زمانبندی و حضور به موقع نیروی انسانی و ماشین آلات حمل زباله الزامی است.
16- زباله¬ی تر، خشک و ضایعات فضای سبز می¬بایست به طور کامل و هر 24 ساعت یکبار از مجموعه تخلیه شود.
17- پیمانکار مجاز به دپوی پسماند و ضایعات فضای سبز در مجموعه نیست.
18- نیروی انسانی پیمانکار می¬بایست دارای لباس پاکیزه، همسان، منقش به نام پیمانکار، دست کش، ماسک و چکمه باشد.
19- پيمانكار موظف است براي تردد كارگران خود سيسستم¬هاي كنترلي پيش بيني نمايد به گونه¬ای که پرسنل مربوطه خارج از زمان و مکان اجرای هر یک از عملیات مرتبط با پیمان، در محدوده¬ی کار(مجموعه) تردد نداشته باشند.
20- بهره¬مندی از هرگونه مجوز قانونی و صنفی ذیربط الزامی است و مسئولیت هرگونه تخلف پیمانکار یا عوامل وی یا طرح هرگونه دعوا یا شکایت در خصوص فعالیت¬های پیمانکار حول خدمات موضوع قرارداد بر عهده¬ و متوجه وی خواهد بود.
تبصره1: در صورت تفکیک زباله، می¬بایست تفکیک از مبدأ (توسط اماکن مستقر در مجموعه) صورت گرفته و پیمانکار حق تفکیک در سطح مجموعه را ندارد.
تبصره2: هرگونه مجوز یا اوراق مطالبه شده در این اسناد، می¬بایست به طور منظم تحویل عوامل ذیربط در دستگاه نظارت (واحد بهداشت و خدمات) شود.
21- پیمانکار اعلام می¬کند از مفاد لایحه¬ی قانونی راجع به منع مداخله¬ی وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 آگاه بوده و آن را رعایت نموده است. درصورت بروز مشكل مسئوليت جبران خسارت متوجه مستاجر خواهد بود.
22- پيمانكار متعهد است از استخدام شاغلين وزارتخانه¬ها، ادارات، موسسات دولتي و غيره بدون اجازه¬ی مقامات مربوطه و نيز اشخاصي كه مشمول خدمت نظام وظيفه بوده ولي برگ معافيت يا آماده به خدمت در دست ندارند خودداري نمايد. ضمنا كاركنان و كارگران پيمانكار بايست داراي شناسنامه¬ی كار باشند.
23- اشخاصی که به نحوی از انحا در رابطه با اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکومیت یافته و یا در دوران محکومیتی که قانون تعیین کرده به سر می برند نباید در شرکت پیمانکار شرکت کننده در مناقصه، مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند.
24- هیچ¬ یک از کارکنانی که پیمانکار برای اجرای موضوع این مناقصه به کار می¬گمارد نباید از لحاظ قوانین جاری کشور ممنوعیت اشتغال یا استخدام داشته باشند.
25- بدیهی است که اشتغال اتباع بیگانه¬ی بدون مجوز در عملیات موضوع این مناقصه ممنوع است.
26- نیروهای مورد استفاده می بایست دارای سلامت جسمی و روانی باشند و نداشتن سوء پیشینه¬ی ایشان به تایید مراجع ذیصلاح رسیده و صلاحیت عمومی آنها توسط مجموعه تایید شود بدیهی است هزینه¬های مربوطه به عهده¬ی پیمانکار است.
27- پیمانکار موظف است دستور¬العمل بهداشت کار و استانداردهای معاینات و آزمایشات تشخیص پزشکی کارکنان و همچنین موازین بهداشت و ایمنی امور سمپاشی تدوین شده از مراکز مربوطه را به نحو مطلوب و تحت نظارت ناظر کارفرما اجرا نماید.
28- پیمانکار اقرار می نماید از تمامی قوانین مربوط به کار و بیمه تامین اجتماعی و بیمه¬ی حوادث و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیات¬ها کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه¬ی آنها را در مورد کار وکارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر به عهده¬ی مستاجر است. درضمن مستاجر موظف است نسبت به پوشش بيمه¬ی تامين اجتماعي براي كاركنان خود در طول مدت قرارداد اقدام و در پايان قرارداد نيز مفاصا حساب بيمه را به امور مالي شركت ارایه نمايد.
29- کارکنان پیمانکار ضمن رعایت قوانین و مقررات مجموعه، پایبندی به ساعات کار، ضوابط حفاظت فنی و ایمنی کار؛ می¬ بایست به اصول اخلاقی، موازین شرعی و فرهنگ ایرانی پایبند بوده و در این خصوص رضایت کارفرما را تامین کنند.
30- مسئوليت هر گونه سوء استفاده¬ی نیروی انسانی پیمانکار از موقعيت شغلي و امثالهم به عهده¬ی پيمانكار بوده و در صورت مشاهده يا گزارش ناظرین، مسئوليت عواقب آن و جبران خسارات و شکایات ناشی از آن متوجه پيمانكار خواهد بود.
31- در صورت وصول هرگونه شكايت از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح شده در مراجع ذيصلاح اعم از مراجع قضايي، ادارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و غيره كه ناشي از عملكرد مستاجر در مدت موضوع قرارداد و پس از اتمام مدت قرارداد باشد، پاسخگويي با مستاجر است و در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي متوجه کارفرما نمي باشد.
32- پيمانكار در انجام امور محوله و برآوردن حجم كار روزانه مي بايست به گونه¬ای عمل کند تا هيچ اختلالی در امور جاری كارفرما و زیرمجموعه¬های آن ايجاد نشود.
33- پیمانکار موظف است نماینده¬ای جهت رسیدگی¬های روزمره و پاسخگویی به امور مربوط به پیمان به ناظر معرفی کند.
34- حق نظارت بر کار و عملیات پیمانکار و عوامل مربوطه و همچنین صدور هر گونه دستورالعمل تکمیلی در رابطه با موضوع قرارداد (طبق ضوابط ومقررات) از هر جهت برای مجموعه محفوظ است و جهت نظارت عاليه بر اجرای مفاد قرارداد نمایندگانی معرفی می¬شوند. (واحدهای بهداشت و خدمات مجموعه)
35- صدور گواهی انجام کار، تعیین خسارت و امثالهم با اعلام كتبي نماینده¬ی مجموعه و با دستور مدیریت اعمال می گردد.
36- پيمانكار مسئوليت حسن اجراي كليه¬ی كارهاي موضوع پيمان را بر اساس مشخصات و دستورات كتبي كارفرما یا نماینده¬ی وی عهده¬دار است و نظارتي كه از طرف كارفرما در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه ناقض یا مترادف با مسئوليت پیمانکار نیست.
37- هیچگونه پیش¬پرداخت به این قرارداد تعلق نمی¬گیرد و حق¬الزحمه¬ی پیمانکار بر اساس ارایه¬ی صورت وضعیت و سایر مدارک مورد نیاز کارفرما، پس از تایید ناظر و دستور مدیر مجموعه؛ پس از کسر کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات یا جریمه¬های احتمالی پرداخت خواهد شد.
38- پیمانکار می¬بایست صورت¬وضعیت خدمات ارایه شده را به صورت ماهانه ارایه دهد.
39- توصیه می¬شود پیمانکار اخذ بیمه¬ی مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود را از ابتدای قرارداد عملی سازد چراکه عواقب ناشی از برق گرفتگی، خفگی و نقص عضو کارگران و کارکنان مربوطه به عهده¬ی پیمانکار است.
40- تامین غذای روزانه، سرویس ایاب و ذهاب یا مابه¬ازای نقدی آنها و کلیه¬ی تعهدات قانونی مقرر شده در قانون کار در قبال پرسنل پیمانکار به عهده¬ی پیمانکار است و مجموعه انقلاب یا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در این خصوص مسئوليتي بر عهده نخواهند داشت .
41- پيمانكار مكلف است كليه¬ی استانداردهاي تعيين شده توسط كارفرما را رعايت کند.
42- بر اساس آیين نامه¬ی تضمين معاملات دولتي و به منظور اجراي تعهدات قرارداد، پيمانكار موظف است ضمانت نامه¬ی بانكي معتبر و قانوني را طبق شرایط ذیحسابی کارفرما، تامین و سپرده گذاری نماید.
43- كارفرما یا ناظر وی می¬بایست فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را به عنوان عوامل نظارتی به پيمانكار معرفي کند.
44- كليه¬ی پرداخت¬ها به پيمانكار، حتی¬الامکان به صورت ماهانه و با تایيد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد.
45- نظارت بر اجراي تعهدات قانوني پيمانكار و كاركنان وی با ناظر قرارداد (مدیریت مجموعه انقلاب) است.
46- عوامل میدانی نهاد نظارت به كليه¬ی كاركنان و واحدها معرفي مي شوند تا بر حسن اجراي کار نظارت نمایند و مشكلات احتمالی به ایشان منعكس شود.
47- شایسته است عوامل نظارتی سازوکار اجرايي نظارت را با توجه به شيوه¬هاي علمي و مديريتي از قبیل روش¬های آماری، نظر سنجي، تحلیل عملکرد و امثالهم اعمال و گزارش¬ عملکرد پیمانکار را به صورت ماهانه به مقام مافوق اعلام نمایند.
48- كارفرما متعهد است نسبت به رعایت قوانین مالیاتی و واريز ماليات متعلق به حساب¬هاي مربوطه اقدامات لازم را معمول دارد
49- كارفرما از هر صورت وضعيت پيمانكار 10% را به عنوان حسن انجام كار كسر می¬نماید که در پايان قرارداد و پس از تاييد ناظر مسترد مي گردد
تبصره3: پرداخت حق الزحمه بر اساس صورت وضعيت به پيمانكار، موكول به تسليم رسيد پرداخت حق بيمه و صورت دستمزد هاي ماه قبل كاركنان پيمانكار به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
50- تادیه¬ی هرگونه ماليات مورد التزام قانون، بيمه¬ی تأمين اجتماعي، بيمه¬ی بيكاري، صندوق كارآموزي، عوارض و امثالهم به عهده¬ی پيمانكار است و كارفرما در اجراي ماده¬ی 104 قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات را از هر صورت وضعيت كسر کرده و به حساب وزارت امور اقتصاد و دارايي واريز می¬کند همچنین از هر صورت وضعيت، وديعه¬ی حق بيمه طبق قوانین تأمين اجتماعي كسر و پس از خاتمه¬ی قرارداد و ارایه¬ی مفاصا حساب ( از سازمان تأمين اجتماعي) مسترد می¬گردد.
51- كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت پيمانكار در زمينه¬ی قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.
52- كارفرما حق دخالت در امور داخلي شركت پيمانكار نظير معرفي كاركنان، نحوه¬ی مديريت و غيره را از خود سلب مي¬کند.
53- کارفرما یا ناظر وی مختار است در صورت نقض دستورکار روزانه¬ی پیمانکار، بر اساس گزارش مکتوب عوامل نظارتی و مستندسازی مصادیق نقض، عدول یا تخلف؛ نسبت به کسر سهم روزشمار رقم قرارداد از اولین صورت¬وضعیت ارایه شده پس از وقوع تخلف اقدام نماید.
54- پیمانکار و پرسنل وی موظف¬اند كليه¬ی تدابير لازم را براي جلوگيري از سرقت یا خسارت و آسيب به اموال محیطی یا تحويلي اعم از منقول و غير¬منقول اتخاذ نمايند. در صورتی که گزارشی از عدم نگهداری مسئولانه یا سهل¬انگاری پیمانکار وصول شود خسارت وارده به تشخیص کارفرما از صورت¬وضعیت¬های آتی وی کسر خواهد شد¬ مضافاً هرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تاسیسات موجود در محدوده¬ی کار(مانند خطوط آب، برق، تلفن، گاز و تاسیسات متعلق به مجموعه) صدماتی وارد شود پیمانکار موظف است معایب و نواقص ایجاد شده را به هزینه¬ی خود در کوتاهترین مدت ممکن به طوری که خللی در کار ایجاد نشود برطرف نماید در غیر این صورت کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را به هر ترتیبی که خود صلاح بداند رفع نماید و هزینه¬ی آن را به تشخیص خود از محل وجوه پیمانکارکسر نماید. همچنين پيمانكار در حدود قانون حفاظت فني، مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه¬ی كار است و دستگاه كارفرما در اين موارد هيچ نوع مسئوليتي ندارد.
55- در صورتيكه كارفرما تشخيص دهد پيمانكار، خدمات موضوع پیمان را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در انجام وظایف قصور ورزيده يا به هر دليل از انجام موضوع قرارداد سرباز مي¬زند، می¬بايست به منظور جلوگيري از تضييع حقوق بیت¬المال نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده¬ی حسن انجام کار و دریافت خسارات (از هرگونه مطالبات و اموال یا سایر دارایی¬های پیمانکار) به تشخیص خود اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت.
تبصره4: تشخیص احراز شرایط بند 55 با مدیر مجموعه است.
56- علاوه بر ساز و کار تبیین شده در بند 53؛ در صورتيكه بر اساس گزارش كتبي ناظر، پيمانكار در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي عامدانه یا استمرار در قصور از ارایه¬ی خدمات داشته باشد:
- در مرتبه¬ی اول به ازای یک بیست¬وچهارم از رقم قرارداد به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار كسر مي¬شود.
- در مرتبه¬ی دوم به ازای یک دوازدهم از رقم قرارداد به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار كسر مي¬شود.
- در مرتبه¬ی سوم به ازای یک ششم از رقم قرارداد به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار كسر مي¬شود.
- در مرتبه¬ی چهارم، بند 55 در دستور کار قرار می¬گیرد.
57- قرارداد در موارد ذيل به تشخيص کارفرما به طور يك طرفه و با اعلام قبلي (حداكثر يك ماه) قابل فسخ است.
الف ) نارضایتی از نحوه¬ی عملكرد، توانایی یا تخصص پيمانكار
ب ) رها كردن و تعطيلی كار بدون اجازه¬ی كارفرما
ج ) انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد به شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي ثالث؛ بدون رضایت کتبی کارفرما
د ) افزایش میزان بدهی مالی پیمانکار به کارفرما (مانند جرایم و خسارت¬های احتمالی) از مانده¬ی بستانکاری پیمانکار از کارفرما
هـ ) عدول از هر یک از مفاد قرارداد یا نقض قوانین و مقررات ذیربط به نحوی که موجب زيان كارفرما شود
58- پیمانکار متعهد می¬شود در صورت توقف قرارداد به هر علت اعم از تفاهم طرفین بر قطع همکاری یا فسخ قرارداد؛ خدمات موضوع قرارداد را تا انتخاب پیمانکار بعدی ادامه دهد.
59- پيمانكار اعلام می¬دارد از همه¬ی شرايط و چگونگی انجام كار اطلاع داشته و از مفاد قرارداد؛ کلی و جزیی؛ اطلاع یافته و متعهد و موظف است از نظر كميت و كيفيت، خدمات موضوع قرارداد را به گونه¬ای شايسته و مطلوب به انجام رساند.
60- هنگامی که اجراي قرارداد به دلایلی خارج از اختيار پيمانكار (مانند وقوع حوادث قهري و غير مترقبه) به تاخير افتاده يا ناممكن شود با توافق طرفين شرايط دیگری تدوین و ابلاغ خواهد شد.
61- -در صورت بروز اختلاف بين كارفرما و پيمانكار به استثناء موارد فسخ مندرج در بند 57 كه اجراي آنها اجتناب ناپذير خواهد بود و نياز به مراجعه به محاكم قضايي ندارد در ساير موارد طرفين مي¬توانند از طريق مذاكره اقدام نمايند. بديهي است اين امر مانع از مراجعه¬ی مستقيم مدعي به محاكم قضايي نخواهد بود.

نشاني طرفين برای انجام مكاتبات :
 نشاني كارفرما : تهران، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه آیت ا.. هاشمی رفسنجانی، مجموعه فرهنگی ورزشي انقلاب
شماره تماس: 23079301-23079517-230794426

 نشاني شركت یا فرد پيمانكار :

شماره تماس و دورنگار:

نشاني پست الكترونيك :
نشاني¬هاي مزبور به منزله¬ی اقامتگاه قانوني طرفين است بنابراین مكاتبات رسمي از طريق همین نشاني¬ها صورت می¬پذیرد. همچنین درصورت تغيير نشاني¬ها، هر یک از طرفين ظرف مدت 48 ساعت موظف به اطلاع مکتوب تغییرات به طرف دیگر خواهد بود. در غير اينصورت كليه¬ی مکاتبات بر اساس آخرین نشانی اعلامی ترتیب یافته و نامه¬ی موضوعه؛ ابلاغ تلقي شده و عذر عدم اطلاع پذيرفته نخواهد شد.گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد