مناقصه
تاریخ ثبت: 1397/12/11
شماره مناقصه: 2097001091000115
انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی – مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مبلغ برآورد: 17/758/914/915 ريال (هفده ميليارد و هفتصد و پنجاه و هشت ميليون و نهصد و چهارده هزار و نهصد و پانزده ريال )

محل اجرای کار: استان تهران- شهرستان تهران

مدت پيمان: 1 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1397/12/18 الی 1397/12/25 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1398/01/21 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل عودت اسناد ارزيابی: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد

زمان بازگشائی پاکات: 1398/01/25 ساعت: 08:45

محل بازگشائی پاکات: تهران – خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی – مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - تالار نصرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره رفاه ، تعاون و كار و امور اجتماعي در رشته امور بهره برداري نگهداري فضاي سبز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 888/000/000 ريال (هشتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال)

نوع تضمین شرکت در مناقصه: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات:


« فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب »

1- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي انجام امور نگهداري فضاي سبز در مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب به شماره 2097001091000115 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/12/15مي باشد .
2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 888/000/000 ريال (هشتصد و هشتاد و هشت میلیون ریال) و مطابق مفاد مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و اسناد مناقصه مي باشد.
3-برآورد هزينه اجراي كار : 17/758/914/915 ريال (هفده ميليارد و هفتصد و پنجاه و هشت ميليون و نهصد و چهارده هزار و نهصد و پانزده ريال )
4-مدت و محل اجرا: از تاريخ ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسي مي باشد، استان تهران ، شهرستان تهران ، مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب
5-مهلت زماني دريافت اسنادمناقصه از سايت : در ساعت اداري ( از ساعت 8:00 الي 19:00) تاريخ 97/12/18لغايت 97/12/25
6-مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 98/01/21می باشد.
7-زمان و محل بازگشايي پاكتها : ساعت 08:45 صبح روز يكشنبه مورخ 98/01/25دركميسيون مناقصه در مجموعه ورزشي انقلاب ( تالار نصرت ) پاكات (الف و ب و ج ) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده مي شود .
8-رتبه مورد نياز : دارا بودن گواهينامه تعيين صلاحيت اداره رفاه ، تعاون و كار و امور اجتماعي در رشته امور بهره برداري نگهداري فضاي سبز
9- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
10-اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: مجموعه ورزشي انقلاب به آدرس : تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب تلفن : 26216152-23079197
11-زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 15:30 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 98/01/24به دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
12-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021
13- دفتر ثبت نام : 88969737و85193768
*بازگشايي پاكتهاي مناقصه با هر تعداد شركت كننده انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي نمايد.
* پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir
* شركت توسعه ونگهداري و اماكن ورزشي كشورwww.tanavar.ir
* سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir
شرکت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي كشور
معاونت فني ومهندسيگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد