مناقصه
تاریخ ثبت: 1395/10/08
شماره مناقصه: -
انجام خدمات عمومی تخلیه و حمل پسماند مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: -

مبلغ برآورد: -

محل اجرای کار: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مدت پيمان:

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1395/10/11 الی 1395/10/13 از ساعت: : تا ساعت: 16:30

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، جنب فدراسيون هاكي،امور قراردادهاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1395/10/15 از ساعت: 16:30 تا ساعت: :

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر امور قراردادهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

زمان بازگشائی پاکات: 1395/10/18 ساعت: :

محل بازگشائی پاکات: تهران ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، ساختمان اداری ، دفتر مدیریت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: -

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -

نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت يكي از موارد ذيل: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب 4001005806375002 نزد بانك مركزي به نام شركت توسعه و نگ

توضيحات: پیشنهاد دهنده می بایست به دفتر امورقراردادهای مجموعه مراجعه نموده و پاکت و شرایط مناقصه را دریافت کرده و پس از مطالعه ، برگه ی پیشنهاد قیمت را تکمیل نموده ، کلیه ی صفحات حاوی شرایط را به امضاء رسانده و ممهور نماید و آنرا به انضمام رزومه ی کاری ( مستنداتی که بیانگر سابقه و تجربه ی حرفه ای متقاضی باشد) ، تصویر اساسنامه ای شرکت ، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه ی رسمی ، تصویر گواهی کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و مدارک هویتی و رزومه برای اشخاص حقیقی در پاکت پیشنهادی قرار دهد.
تذکر ضروری 1 : کارفرما در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات واصله که آنها را برخلاف صرفه و صلاح دستگاه تشخیص دهد مختار است .این موضوع به ویژه در مواردی که به تشخیص کارفرما;پیشنهاد دهنده از تجربه و توان فنی لازم جهت انجام مطلوب خدمات مورد انتظار برخوردار نباشد، اعمال خواهد شد.
تلفن های ذیربط : امورقراردادهای مجموعه : 23079326-معاونت فنی مهندسی : 23079307-دفتر بهداشت و محیط زیست : 23079444-حراست مجموعه : 23079403گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد