مناقصه
تاریخ ثبت: 1396/04/03
شماره مناقصه: 1011
خدمات نگهداری فضای سبز مجموعه ورزشی انقلاب در سال 96
نوع انتشار: فراخوان
طبقه بندی موضوعی: غیر ورزشی

نوع مناقصه: عمرانی

کارفرما: مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

محل کارفرما: مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب

مبلغ برآورد:

محل اجرای کار: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب

مدت پيمان: 1 سال

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1396/04/04 الی 1396/04/07 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت پشتیبانی

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1396/04/10 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 16:00

محل عودت اسناد ارزيابی: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت پشتیبانی

زمان بازگشائی پاکات: 1396/04/11 ساعت: 10:00

محل بازگشائی پاکات: تهران، خيابان وليعصر، ابتداي اتوبان نيايش، مجموعه ورزشي انقلاب، دفتر معاونت پشتیبانی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

نوع تضمین شرکت در مناقصه: -

توضيحات: آبیاری چمن بهاری کاشته شده بصورت آبیاری شلنگی در دو نوبت ، هر نوبت 1500 متر مربع توسط نیروی انسانی ، وجین علف های هرز به روش دستی توسط نیروی انسانی ، چمن زنی با استفاده از چمن زن دستی با ده بار تکرار ، علف تراشی با استفاده از علف تراش با ده بار تکرارگفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد