برگزاری جلسه کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بهره برداران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بهره برداران با حضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، جلسه کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بهره برداران مجموعه با حضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت به منظور بررسی بندهای قراردادی و پاره ای از موضوعات پیرامون نحوه ی عملکرد و وصول مطالبات ، همچنین رعایت قوانین و مقررات مطروحه در بندهای قرارداد در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد.

جلسه مذکور با حضور ، جلائیان مدیرحوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه ، همدانی مشاور مدیرعامل ، جمالی مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد شرکت توسعه ، یوسف نیا سرپرست مجموعه و جمعی دیگر از مدیران و معاونین شرکت توسعه و مجموعه در دفتر مدیریت بیش از دو ساعت به طول انجامید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد