مزایده

بهره برداری از فضایی جهت ساخت و فروش طلا و جواهر واقع در مجموعه ورزشی انقلاب

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1402/04/27 الی 1402/05/02 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1402/05/14 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 19:00

مبلغ پایه کارشناسی: 16.200.000.000 ریال

https://tanavar.ir/auction_tender/auction/?qn=7486761


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد