دکترسلطانی فر وزیر ورزش وجوانان خبر داد:
وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد آغاز فعالیتهای رشته های ورزشی کم برخورد از اول خرداد ماه و برگزاری مسابقات از بیست ودوم همین ماه / انجام پلکانی ومرحله به مرحله فعالیتهای ورزشی در کشور/ درشرایط ویژه شیوع بیماری کرونا تصمیمات جدید اتخاذ شد .
وی افزود :فعالیتهای رشته های کم برخورد ورزشی مثل والیبال ،فوتبال ،هندبال وغیره ...ازابتدای خرداد و برگزاری مسابقات این رشته هااز بیست ودوم همین ماه آغاز خواهد شد .
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان دکتر مسعودی فر با مطلوب خواندن شرایط کشوربه لحاظ مقابله با شیوع ویروس کرونا و موفقیت های مدافعان عرصه سلامت اظهار داشت :با توجه به برسی های کارشناسانه ی کمیته های زیز مجموعه ستاد ملی مبارزه با کرونا ، برگزاری پلکانی ومرحله به مرحله فعالیتهای ورزشی دردستور کار قرارگرفت .


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد