برگزاری جلسه هماهنگی جذب مشارکتها با معاونت فنی مجموعه


به گزارش روابط عمومی مجموعه در این جلسه که با حضور همدانی معاون مشارکتهای شرکت توسعه و یوسفی معاون دفتر فنی و جمعی از همکاران جذب و مشارکتها در دفتر فنی مجموعه برگزار شد ، پیرامون موضوعات سرمایه گذاری در دست اجرای مجموعه بحث و تبادل نظر گردید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد