31 شهريور طرح سراسرى اهداى خون
به گزارش واحد روابط عمومى باشگاه انقلاب، فدراسيون پزشكى ورزشى در روز ٣١ شهريور طرح سراسرى اهداى خون جامعه ورزش و جوانان را برگزار مى كند. محل اجراى اين طرح در باشگاه انقلاب، جنب زمين چمن مصنوعى، سالن شماره ٣ خانوادگى مى باشد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد